top of page
Search
  • Writer's pictureTeodora Vuksanović

ZAKON O PLATNIM USLUGAMA

Updated: Dec 15, 2022

Imate otvoren tekući račun u poslovnoj banci koji već godinama ne koristite, a koji niste ugasili zbog toga što se u vreme otvaranja uopšte nije plaćalo održavanje računa ili se nije plaćalo ukoliko nema priliva na istom. Da li banka usled promene cenovne politike sada može da vas zaduži za iznos neplaćenih naknada za održavanje računa?

Vrsta i visina naknada koje pružaoci platnih usluga naplaćuju korisniku propisani su kao obavezan element okvirnog ugovora, samim tim ukoliko banka nije naplaćivala naknadu za održavanje određenog računa, pa to usled promene cenovne politike sada želi da uradi, ona mora da klijenta obavesti o istom, te da mu ponudi izmene i dopune okvirnog ugovora, a na klijentu ostaje da se usaglasi sa takvim izmenama ili da ih odbije i raskine ugovor.

Zakon o platnim uslugama propisuje da ukoliko banka predlaže izmene i dopune odredaba okvirnog ugovora, dužna je da korisniku dostavi predlog tih izmena i dopuna najkasnije dva meseca pre predloženog dana početka njihove primene. Okvirnim ugovorom može se utvrditi i da će se smatrati da se korisnik saglasio sa predlogom za izmene i dopune okvirnog ugovora ako pre dana početka primene predloženih izmena i dopuna nije obavestio banku da se s tim predlogom nije saglasio, o čemu je banka dužna da ga obavesti istovremeno sa dostavljanjem tog predloga.


Banka je dužna da korisnika, istovremeno sa dostavljanjem predloga, obavesti i o njegovom pravu da pre dana početka primene predloženih izmena i dopuna raskine okvirni ugovor bez plaćanja naknade i drugih troškova, ako ne prihvati taj predlog. Predlog za zaključenje izmena i dopuna okvirnog ugovora se obavezno dostavlja korisniku u pismenoj formi.

Imajući u vidu odredbe Zakona o platnim uslugama, ako banka nije naplaćivala naknadu za održavanje određenog računa, pa je u ranijem periodu htela da je uvede, mogla je to da uradi samo uz izmene i dopune ugovora o čemu je obaveštenje dostavila dva meseca ranije, a na klijentu je bila odluka da li će se saglasiti sa tim izmenama, odnosno da li će odbiti izmene i dopune i raskinuti ugovor, bez ikakvih daljih posledica.
18 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page