top of page
Search
  • Writer's pictureTeodora Vuksanović

ULAZAK U SISTEM PDV-A

Updated: Dec 15, 2022

PDV (porez na dodatu vrednost) je opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na isporuku dobara i pružanje usluga u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga, kao i na uvoz dobara. Obveznici poreza na dodatu vrednost su, prema zakonu o PDV-u, oni koji tokom obavljanja delatnosti vrše promet dobara i usluga uz određenu naknadu. Promet podrazumeva zbir svih izdatih računa za prodate proizvode ili za pružene uslluge, tokom prethodnih godinu dana poslovanja. Postoje dva načina prelaska u sistem PDV-a:
  • obavezno;

  • dobrovoljno.

Obaveza plaćanja poreza na dodatu vrednost za preduzetnike i pravna lica nastaje kada tokom prethodnih 12 meseci poslovanja ostvare ukupan promet veći od 8.000.000 dinara, odnosno ukoliko lice ostvari prihod od 8.000.001 dinar, prijavljivanje i plaćanje poreza na dodatu vrednost je obavezno. Ukupan ostvaren promet u prethodnih godinu dana poslovanja se ne odnosi na kalendarsku godinu (od 1. januara do 31. decembra), već na prethodnih 12 meseci poslovanja. Godinu dana je period koji se uzima kao okvir za sumiranje finansijskog stanja, kako bi se utvrdio tačan iznos prometa.

Druga situacija je doabrovoljno prijavljivanje za plaćanje poreza na dodatu vrednost. Ukoliko ukupan promet ne pređe limit, odnosno zbir izdatih računa bude manji od 8.000.000 dinara, ne postoji obbaveza za plaćanje PDV-a, ali preduzetnik ili pravno lice može saminicijativno da se prijavi u evidenciju sistema i da se odluči na plaćanje. Pravna lica ili preduzetnici koji su u sistemu paušalnog oporezivanja ne mogu istovremeno biti i u sistemu PDV-a. Pravo na paušalno oporezivanje imaju samo preduzetnici koji u toku jedne kalendarske godine ostvare prihod do 6 miliona dinara. Ukoliko takva lica prekorače i dostignu limit od 8 miliona, gube status paušalca i obavezni su da podnesu poresku prijavu za ulazak u sistem PDV-a.
18 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page