top of page
Search
  • Writer's pictureTeodora Vuksanović

UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

Updated: Dec 15, 2022

Ugovor o doživotnom izdržavanju je naslednopravni ugovor kojim se primalac izdržavanja obavezuje da će se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja preneti svojina tačno određenih stvari ili kakva druga prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da ga, kao naknadu za to, izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života i da ga posle smrti sahrani. Predmet ugovora mogu biti samo postojeće stvari ili prava u trenutku zaključenja ugovora. Ugovorne strane mogu saglasnošću svojih volja slobodno da urede pitanje izdržavanja, međutim, prema Zakonu o nasleđivanju, ukoliko nešto drugo nije ugovoreno, obaveza izdržavanja naročito obuhvata obezbeđivanje stanovanja, hrane, odeće i obuće, odgovarajuću negu u bolesti i starosti, troškove lečenja i davanja za svakodnevne uobičajene potrebe. Ugovor o doživotnom izdržavanju mora biti zaključen u obliku javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave.

Ukoliko je predmet ugovora nepokretnost, u katastru nepokretnosti se upisuje zabeležba postojanja ugovora o doživotnom izdržavanju na predmetnoj nepokretnosti. Bitno je napomenuti da imovina koja je predmet ugovora o doživotnom izdržavanju ne ulazi u zaostavštinu primaoca izdržavanja i da se njome ne mogu namiriti njegovi nužni naslednici. Zakon o nasleđivanju predviđa ništavost ugovora o doživotnom izdržavanju ukoliko je davalac izdržavanja fizičko ili pravno lice koje se u okviru svog zanimanja, odnosno delatnosti stara o primaocu izdržavanja (medicinsko osoblje, bolnice, različite agencije i slično), ako prethodno za ugovor nije dobijena saglasnost nadležnog organa starateljstva.

Ugovor o doživotnom izdržavanju može raskinuti bilo koja od ugovornih, ako se međusobni odnosi ugovornika iz bilo kog uzroka toliko poremete da postanu nepodnošljivi ili ako se posle zaključenja ugovora okolnosti toliko promene da njegovo ispunjenje postane znatno otežano. Kada sud izrekne raskid ugovora o doživotnom izdržavanju, primalac izdržavanja je dužan dati naknadu za primljena davanja i usluge. Međutim, ukoliko je do raskida došlo zbog krivice jedne strane, druga strana ima pravo na pravičnu naknadu. Na zahtev zakonskih naslednika primaoca izdržavanja, sud može poništiti ugovor o doživotnom izdržavanju ako zbog bolesti ili starosti primaoca izdržavanja ugovor nije predstavljao nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja. Zakonski naslednici mogu poništaj ugovora zahtevati u roku od jedne godine od dana saznanja za ugovor, a najkasnije u roku od tri godine od dana primaočeve smrti, s tim što rok od jedne godine ne može početi da teče pre primaočeve smrti.

Obaveze davaoca izdržavanja nakon njegove smrti prelaze na njegovog bračnog druga i potomke koji su pozvani na nasleđe, ako oni na to pristanu. Ako oni ne pristanu na produženje ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovor se raskida a oni ne mogu zahtevati naknadu za ranije dato izdržavanje. Ukoliko bračni drug i potomci davaoca izdržavanja nisu u stanju da preuzmu ugovorne obaveze, mogu zahtevati naknadu od primaoca izdržavanja. Sud će tu naknadu odrediti po slobodnoj oceni, ceneći imovno stanje primaoca izdržavanja i onih koji su bili ovlašćeni na produženje ugovora.

28 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page