top of page
Search
  • Writer's pictureTeodora Vuksanović

RADNA DOZVOLA ZA STRANCE U REPUBLICI SRBIJI

Strani državljanin koji želi da se zaposli u Republici Srbiji mora da poseduje radnu dozvola. Radna dozvola je u suštini dokumentkoji izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje na osnovu kojeg se strain državljanin može zaposliti u Republici Srbiji, a sve u skladu sa Zakonom o zapošljavanju stranaca.

Radnu dozvolu treba razlikovati od dozvole za privremeni boravak, koja je faktički preduslov za dobijanje radne dozvole.


Radna dozvola se izdaje na period koji ne može biti duži od perioda na koji je strancu odobren privremeni boravak.
Postoje dve vrste radnih dozvola:

1. Lična radna dozvola
2. Radna dozvola

1. Lična radna dozvola je dozvola za rad koja strancu u Republici omogućava slobodno zapošljavanje, samozapošljavanje i ostvarivanje prava za slučaj nezaposlenosti.
Lična radna dozvola se izdaje na zahtev stranca:
  • kome je odobreno stalno nastanjenje;

  • koji ima status izbeglice;

  • koji pripada posebnoj kategoriji stranaca;

  • koji je u braku ili vanbračnoj zajednici sa srpskim državljaninom/državljankom.

2. Radna dozvola je vrsta dozvole za rad koja se izdaje kao:

1) radna dozvola za zapošljavanje;
2) radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja (za upućena lica, za kretanje u okviru privrednog društva, za nezavisne profesionalce, za osposobljavanje i usavršavanje)
3) radna dozvola za samozapošljavanje.

Radna dozvola za zapošljavanje izdaje se na zahtev poslodavca, u skladu sa stanjem na tržištu rada, pod uslovima da poslodavac:

1) pre podnošenja zahteva za radnu dozvolu za zapošljavanje nije otpuštao zaposlene usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena na radnim mestima za koje se traži radna dozvola za zapošljavanje;
2) deset dana pre podnošenja zahteva za radnu dozvolu za zapošljavanje nije pronašao na srpskom tržištu rada (među srpskim državljanima ili strancima koji poseduju ličnu radnu dozvolu) odgovarajućeg kandidata za radno mesto za koje se traži radna dozvola (naravno, ta lica bi morala da imaju slobodan pristup tržištu rada i tražene kvalifikacije);
3) priloži predlog ugovora o radu ili drugog ugovora kojim se ostvaruju prava po osnovu rada.
5 views0 comments
bottom of page