top of page
Search
  • Writer's pictureTeodora Vuksanović

PROGANJANJE

Updated: Dec 15, 2022

Proganjanje je relativno novo krivično delo koje je u naše zakonodavstvo uvedeno 2017. godine, a koje spada u grupu krivičnih dela protiv sloboda i prava čoveka i građanina. Da bi postojalo ovo krivično delo neophodno je da određeno lice u toku određenog vremenskog perioda uporno:

● drugo lice neovlašćeno prati ili preduzima druge radnje u cilju fizičkog približavanja tom licu protivno njegovoj volji;
● protivno volji drugog lica nastoji da sa njim uspostavi kontakt neposredno, preko trećeg lica ili putem sredstava komunikacije;
● zloupotrebljava podatke o ličnosti drugog lica ili njemu bliskog lica radi naručivanja robe ili usluga;
● preti napadom na život, telo ili slobodu drugog lica ili njemu bliskog lica;
● preduzima druge slične radnje na način koji može osetno da ugrozi lični život lica prema kome se radnje preduzimaju.

Dakle, da bi postojalo ovo krivično delo neophodno je da postoji određeni vremenski kontinuitet, ali i da se radnja izvršenja preduzima protivno volji oštećenog lica.

Za osnovni oblik ovog krivičnog dela predviđena je novčana kazna ili
kazna zatvora do 3 godine.

Do sada je za ovo krivično delo u Republici Srbiji doneto skoro 300 presuda, od čega je u oko 70% slučajeva izrečena uslovna osuda, kazne zatvora i kućnog zatvora izrečene su u svega 17% slučajeva, dok je novčana kazna izrečena u gotovo 13% slučajeva.

Ukoliko je ovim krivičnim delom izazvana opasnost po život, zdravlje ili telo lica prema kome je delo izvršeno ili njemu bliskog lica, izvršilac će se kazniti zatvorom od tri meseca do pet godina.

Ako je kao posledica osnovnog oblika ovog krivičnog dela nastupila smrt drugog lica ili njemu bliskog lica, izvršilac će se kazniti zatvorom od jedne do deset godina.

3 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page