top of page
Search
  • Writer's pictureTeodora Vuksanović

PROBIJANJE PRAVNE LIČNOSTI

Updated: Dec 15, 2022

Institut probijanja pravne ličnosti regulisan je Zakonom o privrednim društvima koji propisuje pod kojim se to uslovima i na koja lica ovaj institut primenjuje. Svrha ovog instituta je zaštita poverilaca od zloupotrebe pravnog lica od strane komanditora, članova društva sa ograničenom odgovornošću ili akcionara koji, prema Zakonu, ne odgovaraju za obaveze društva. Zakon navodi da zloupotreba postoji naročito ako jedno od ovih lica:

1) Upotrebi društvo za postizanje cilja koji mu je inače zabranjen;

2) Koristi imovinu društva ili njome raspolože kao da je njegova lična;

3) Koristi društvo ili njegovu imovinu u cilju oštećenja poverilaca društva;

4) Radi sticanja koristi za sebe ili treća lica umanji imovinu društva, iako je znalo ili moralo znati da društvo neće moći da izvršava svoje obaveze.

Institut probijanja pravne ličnosti predstavlja izuzetak u odnosu na opšta pravila o odgovornosti, a ostvaruje se podnošenjem tužbe od strane poverioca u roku od 6 meseci od dana saznanja za zloupotrebu, a najkasnije u roku od 5 godina od dana zloupotrebe. Teret dokazivanja je na poveriocu koji u tužbi mora navesti sve činjenice i dokaze iz kojih se vidi da je tuženi učnio zloupotrebu koja mu se stavlja na teret. Eventualnu odgovornost tuženih (komanditora, člana doo, akcionara ili zakonskog zastupnika nekog od ovih lica ukoliko je reč o poslovno nesposobnom licu) može uspostaviti samo nadležni sud svojom odlukom, kojom određuje i iznos naknade štete koju je to lice dužno da plati poveriocima.

14 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page