top of page
Search
  • Writer's pictureTeodora Vuksanović

ODLAGANJE KRIVIČNOG GONJENJA

Oportunitet predstavlja odlaganje krivičnog gonjenja osumnjičenog. Javni tužilac može odložiti krivično gonjenje osumnjičenog za krivična dela za koja je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina. Javni tužilac će po prijemu krivične prijave uputiti poziv osumnjičenom da pristupi u tužilaštvo gde će mu predočiti da se protiv njega gonjenje može odložiti ako pristane da ispuni jednu ili više ponuđenih obaveza.

Obaveze su:
1) da otkloni štetnu posledicu nastalu izvršenjem krivičnog dela ili da naknadi pričinjenu štetu;
2) da na račun propisan za uplatu javnih prihoda uplati određeni novčani iznos, koji se koristi za humanitarne ili druge javne svrhe;
3) da obavi određeni društvenokorisni ili humanitarni rad;
4) da ispuni dospele obaveze izdržavanja;
5) da se podvrgne odvikavanju od alkohola ili opojnih droga;
6) da se podvrgne psihosocijalnom tretmanu radi otklanjanja uzroka nasilničkog ponašanja;
7) da izvrši obavezu ustanovljenu pravnosnažnom odlukom suda, odnosno poštuje ograničenje utvrđeno pravnosnažnom sudskom odlukom.


Osumnjičeni se nakon toga izjašnjava da li prihvata ili ne prihvata da ispuni obavezu.
Ako se osumnjičeni izjasnio da obavezu prihvata, tužilac donosi naredbu o odlaganju gonjenja.

U naredbi o odlaganju krivičnog gonjenja javni tužilac će odrediti rok u kojem osumnjičeni mora izvršiti preuzete obaveze, s tim da rok ne može biti duži od godinu dana. Nadzor nad izvršenjem obaveza obavlja poverenik iz organa uprave nadležnog za poslove izvršenje krivičnih sankcija, u skladu sa propisom koji donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa.
Кada osumnjičeni u roku izvrši obavezu, javni tužilac će rešenjem odbaciti krivičnu prijavu protiv osumnjičenog. Oštećeni nemaju pravo na prigovor protiv ove odluke. Osumnjičeni se neće voditi u kaznenoj evidenciji.

Sredstva prikupljena na ovaj način dodeljuju se humanitarnim organizacijama, fondovima, javnim ustanovama ili drugim pravnim ili fizičkim licima, po sprovedenom javnom konkursu, koji raspisuje ministarstvo nadležno sa poslove pravosuđa.
23 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page