top of page
Search
  • Writer's pictureTeodora Vuksanović

NOVE IZMENE ZAKONA O STRANCIMA

U avgustu 2023. godine stupile su na snagu nove izmene Zakona o strancima.
Izmene zakonskog okvira donose modernizaciju i liberalizaciju uslova za strance koji žele da dođu i rade u Srbiji. Ove izmene, uključujući i produženje perioda za koje se odobravaju dozvole za boravak i rad, dovode Srbiju u korak sa drugim evropskim zemljama.

Šta donose nove promene zakona za strane državljane?

Zakon je prvi put podvrgnut tako temeljnim izmenama, stoga je važno istaći najvažnije promene koje će vam pomoći da bolje razumete šta možete očekivati.

Odobrenje privremenog boravka do 3 godine

Prethodni zakon omogućavao je odobrenje privremenog boravka i radnih dozvola strancima na period od godinu dana. U praksi, često su se odobravali i kraći periodi.
Srbija sada omogućava privremeni boravak do tri godine. Ove promene će smanjiti i administrativne troškove, jer više neće biti potrebno godišnje produžavati boravak i radne dozvole.

Pored uštede vremena i novca, ovo će takođe olakšati rad nadležnih organa, koji će sada biti manje opterećeni i efikasniji u donošenju odluka.

Ako boravite u Srbiji tri godine, spremite se za stalno nastanjenje. Iako se period odobrenja boravka povećava sa jedne na tri godine, zakon takođe smanjuje vreme koje stranac mora provesti u zemlji kako bi podneo zahtev za stalno nastanjenje.

Sada zakon omogućava strancima da podnesu zahtev za stalno nastanjenje nakon uzastopne tri godine privremenog boravka. Ovo je značajan olakšica za strane državljane koji su ranije morali čekati pet godina uzastopnog privremenog boravka pre nego što mogu podneti zahtev za stalno nastanjenje.

Stranci sada imaju mogućnost da lično podnesu zahtev za stalno nastanjenje ili da to učine elektronskim putem, čime se dolazi do sledeće značajne novine.

Od februara 2024. godine, ceo proces apliciranja za privremeni boravak i rad prelazi u potpunosti u elektronski oblik.

Ideja je da stranci mogu podnositi zahteve elektronski i da se komunikacija sa nadležnim organima što više digitalizuje.

Ovo je izuzetno pozitivna promena jer će smanjiti čekanje u redovima i smanjiti potrošnju papirne dokumentacije, koja je postala zastarela. Očekivano je da se digitalizacija proširi i na postupke koji se odnose na strance, budući da Srbija već primenjuje digitalizaciju u mnogim oblastima, uključujući osnivanje firmi i elektronsko potpisivanje dokumenata.

Novi osnovi za apliciranje za boravak - investitori, digitalni nomadi i mnogi drugi

Uz promene koje donosi zakon, uvodi se i mogućnost da se posebnim aktom Vlade utvrde nove kategorije stranaca, kriterijumi i uslovi za odobrenje njihovog privremenog boravka. Ove kategorije će imati specifične karakteristike koje zaslužuju poseban tretman, pored standardnih osnova za apliciranje za privremeni boravak. Trenutno zakon navodi nekoliko primera:
-Strani investitori
-Osobe uključene u inovativne delatnosti
-Digitalni nomadi
-Stranci sa visokim kvalifikacijama
-Strani talenti....

Međutim, ostavlja se prostor za proširenje ovih kategorija.

Postojanje jedinstvene dozvole za privremeni boravak i rad

Jedna od najznačajnijih promena koje donosi novi zakon o strancima jeste uvođenje jedinstvene dozvole za privremeni boravak i rad. Ova promena je dočekana s oduševljenjem kako od strane stranaca koji razmatraju dolazak u Srbiju, tako i od strane stranih kompanija koje zaposljavaju strance.

Planirano je da jedinstvena dozvola ima oblik biometrijske kartice koja sadrži osnovne informacije o stranom državljaninu. Ova jedinstvena dozvola će služiti kao dokaz legalnog boravka stranca i istovremeno kao identifikacioni dokument sa istom pravnom snagom kao i pasoš.

Uvođenje ove nove procedure ima za cilj ubrzanje administrativnih postupaka i omogućavanje stranim državljanima da što brže ostvare svoje pravo na rad u Srbiji. Ova promena takođe omogućava stranim državljanima da podnesu elektronske zahteve za obe dozvole, što predstavlja još jedan korak napred u procesu digitalizacije.

Iako su izmene već usvojene, primena nove procedure i izdavanje jedinstvenih dozvola za privremeni boravak i rad očekuje se da će početi 1. februara 2024. godine.


22 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page