top of page
Search
  • Writer's pictureTeodora Vuksanović

Boravak stranaca u Republici Srbiji

Ukoliko ste stranac i planirate boravak u Republici Srbiji, verovatno vas zanima da li vam je neophodna viza za ulazak. Ne postoji jedinstvena odgovor na ovo pitanje jer to zavisi od državljanstva zemlje koje posedujete. Postoji lista zemalja za čiji je ulazak u Republiku Srbiju zahteva posedovanje vize. Zakon o strancima Republike Srbije propisuje tri vrste viza za ulazak u Srbiju:

-Viza A;
-Viza C;
-Viza D.


Tranzitna viza (viza A) se izdaje za državljane određenih zemalja iz bezbednosnih razloga i važi do šest meseci za jedan ili više prolaza kroz međunarodno tranzitno područje aerodroma bez mogućnosti ulaska na teritoriju Republike Srbije.

Viza za kraći boravak (viza C) odobrava ulazak, tranzit ili boravak u Republici Srbiji, ne duži od 90 dana u periodu od 180 dana od dana prvog ulaska.
Prilikom podnošenja zahteva za vizu za kraći boravak, podnosilac zahteva treba da dostavi dokaze o:
·Razlozima za putovanje;
·Dovoljnom iznosu finansijskih sredstava za pokrivanje troškova smeštaja i drugih troškova ili bilo koji drugi dokaz koji se odnosi na smeštaj;
·Dovoljnom iznosu finansijskih sredstava koja su na raspolaganju tokom predviđenog boravka i povratka u zemlju iz koje podnosilac zahteva dolazi;
·Ostalim dokazima na osnovu kojih se može proveriti namera podnosioca zahteva da napusti zemlju pre isteka vize.

Viza za duži boravak (viza D) omogućuje ulazak i boravak stranaca u Srbiji u trajanju između 90 i 180 dana, a potrebna je za podnošenje zahteva za privremeni boravak.

U slučaju da vam nije potrebna viza za boravak u Republici Srbiji, postoje tri vrste boravka koje može da razmotrite.

Turistički boravak

Ako želite da boravite u Srbiji isključivo u turističke svrhe, treba da podnesete zahtev za kratkoročni boravak. U ovom slučaju, boravak je ograničen na 90 dana u periodu od šest meseci, a neophodno je da imate važeću putnu ispravu i dokaz o dovoljnim sredstvima za izdržavanje tokom boravka u Srbiji. Neophodno je da registrujete svoj boravak Policijskoj upravii u roku od 24h od ulaska u zemlju.
Različiti status može biti propisan međunarodnim ugovorom za državljane nekih država.

Privremeni boravak

Ukoliko ste stranac koji planira boravak u Republici Srbiji koji je duži od 90 dana, onda je neophodno da podnesete zahtev za privremeni boravak. Privremeni boravak se može dobiti na osnovu zaposlenja, osnivanja privrednog društva, obrazovanja, spajanja porodice i drugih osnova. Zahtev za privremeni boravak podnosi se nadležnom organu u Srbiji, a neophodna dokumentacija zavisi od osnova za boravak.Pored pravnih osnova i važeće putne isprave, stranac koji podnosi zahtev za privremeni boravak mora dostaviti i dokaz da poseduje dovoljno sredstava za izdržavanje, kao i da poseduje odgovarajuće zdravstveno osiguranje. Period na koji se izdaje dozvola za privremeni boravak iznosi maksimalno godinu dana. Nakon što se privremeni boravak odobri, nalepnica za privremeni boravak se unosi u pasoš. Zahtev za produženje privremenog boravka mora se podneti najkasnije 30 dana, a najranije 3 meseca pre isteka dozvole za privremeni boravak. Razlozi za produžetak dozvole zasnivaju se na pravnim osnovima za boravak i činjenicama vezanim za prethodno odobren boravak.

Stalno nastanjenje

Stalno nastanjenje može se odobriti strancu koji ispunjava jedan od sledećih uslova:
-Ako je do dana podnošenja zahteva za stalno nastanjenje u Republici Srbiji boravio neprekidno duže od 5 godina (ili više) na osnovu odobrenja za privremeni boravak;odnosno 3 godine ukoliko je u braku sa državljaninom Republike Srbije ili sa strancem koji ima stalno nastanjenje;
-Ako je maloletnik na privremenom boravku u Republici Srbiji, a pritom mu je jedan od roditelja državljanin Republike Srbije ili stranac koji ima stalno nastanjenje;
-Ako je poreklom sa teritorije Republike Srbije;
Međutim, ova dozvola se ne dodeljuje automatski, već se moraju ispuniti određeni uslovi, poput poznavanja srpskog jezika i poznavanja srpske kulture i društvenog sistema.
26 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page