top of page

Tarifa o nagrada i naknadama troškova za rad advokata je propis donet od strane Advokatske komore Srbije kojim je utvrđena cena advokatskih usluga, odnosno cena pružanja pravne pomoći od strane advokata, kojeg su svi advokati koji obavljaju delatnost na teritoriji Republike Srbije dužni da se pridržavaju. Advokati, pored prava na naplatu nagrade za svoj rad na konkretnom predmetu klijenta, imaju pravo i da naplate sve neophodne i nužne troškove koje su imali u konkretnom predmetu.

bottom of page